fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden

Company Leagues

Algemene verkoopsvoorwaarden - CL

Artikel 1 – De Verkoper   De huidige algemene verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen enerzijds de SRL Beautiful Sports (hierna te noemen “BS” of “CL”(Company Leagues)), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Drève des Weigélias 29 te 1170 Watermaal-Bosvoorde en geregistreerd is onder het nummer BCE 0772.546.206, bereikbaar op het volgende e-mailadres: info@beautifulsports.be en anderzijds iedere natuurlijke persoon, man of vrouw, die zich wenst in te schrijven en wenst deel te nemen aan de door BS georganiseerde evenementen (hierna te noemen « de Deelnemer »).    Artikel 2 – Object    2.1. De huidige Algemene Voorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen BS en de deelnemer vast te leggen, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die gedaan wordt op de BS-site die toegankelijk is op het adres www.companyleagues.be .   2.2. De huidige Algemene Voorwaarden en de voorwaarden of vermeldingen die op de Site voorkomen vormen het geheel van de bepalingen die van toepassing zijn op de contractuele betrekkingen tussen BS en de Deelnemer.    2.3. De aankoop van een dienst via de BS Site impliceert een onvoorwaardelijke en uitdrukkelijke aanvaarding door de Deelnemer van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. De elektronische bestelprocedure kan niet worden voortgezet zonder het vakje “ Ik aanvaard de algemene voorwaarden “ te hebben aangekruist.   2.4. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de Site en hebben in voorkomend geval voorrang op elke andere versie en op de eigen algemene aankoop- of andere voorwaarden van de Deelnemer.   Artikel 3 – Aangeboden diensten    3.1. BS heeft als hoofddoel het organiseren van evenementen of initiatieven of recreatieve sportconcepten voor sportliefhebbers.    3.2. De aangeboden diensten zijn die uit de catalogus gepubliceerd op de CL Site. Deze diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen of de vastgestelde beschikbaarheid. Elke dienst gaat vergezeld van een volledige beschrijving die door de CL op haar site is geplaatst (inschrijving, inhoud, duur, datum, enz.).    3.3. Aanbiedingen van diensten van de CL worden vrijblijvend gedaan en zijn voor BS eerst bindend nadat zij zonder voorbehoud door de deelnemer zijn aanvaard en pas na schriftelijke bevestiging van de opdracht van de deelnemer door BS.   Artikel 4 – Bestelling en betaling    4.1. Een Deelnemer die een Dienst wenst te kopen, moet : 
  • Vul het bestelformulier in met alle gevraagde informatie ; 
  • Doe de betaling volgens de voorwaarden ; 
  • Accepteer de huidige algemene voorwaarden ;
  4.2. De bevestiging van de bestelling wordt door BS per e-mail medegedeeld en geldt als handtekening en aanvaarding van deze door BS.   4.3. Betaling geschiedt online of via bankoverschrijving. Andere betalingswijzen worden niet aanvaard.    BS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor problemen die de Deelnemer zou kunnen ondervinden tijdens transacties met deze verschillende betalingsmaatschappijen   Artikel 5 – Tarieven    5.1. De prijzen van de diensten van de cl worden in de catalogus aangegeven in euro’s uitgezonderd de BTW (excl. BTW) en zijn betaalbaar in euro’s.    5.2. De vermelde prijzen zijn exclusief alle kosten en lasten van welke aard ook die niet specifiek in de catalogus zijn vermeld.    5.3. BS behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar niet later dan het moment van ondertekening van het contract.    De deelnemer herkent dat hij in geval van uitschrijving geen aanspraak kan maken op enige terugbetaling van rechten of vergoedingen van BS.   Artikel 6 – Voor allen toegankelijke evenementen   6.1. De diensten staan open voor alle deelnemers. Inschrijving geschiedt uitsluitend online of via mail, volgens de op de website www.companyleagues.be beschreven voorwaarden   6.2. Opdat een Deelnemer zich zou kunnen inschrijven voor de CL georganiseerde evenementen, moet hij of zij : 
  • Schrijf u online in voor het evenement in kwestie volgens de aangegeven voorwaarden (data, beschikbare plaatsen, uiterste datum voor inschrijving, enz.) ; 
  • Betaal de prijs van het georganiseerde evenement zoals aangegeven op het moment van inschrijving ; 
  • Aanvaard de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, evenals alle toepasselijke interne reglementen ; 
  Enkel de betaling van de prijs valideert de inschrijving van de Deelnemer aan het door BS georganiseerde evenement.    Artikel 7 – Geen recht op retractie   De Deelnemer erkent dat hij/zij op de hoogte werd gebracht van het feit dat hij/zij geen retractie recht kan uitoefenen in geval van aankoop van diensten op de website van de CL. Volgens artikel VI.53., 12° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, kan de consument geen retractie recht uitoefenen voor diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien het contract voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering.   Artikel 8 – Het contract en beëindiging    8.1. Aan het einde van het kampioenschap of het evenement dat door BS wordt georganiseerd, eindigen alle daarmee verband houdende diensten, met uitzondering van de toegang tot het Virtueel Platform, volgens de in deze algemene voorwaarden uiteengezette voorwaarden.    De Deelnemer erkent en aanvaardt dat de contractuele relatie tussen beide partijen wordt beëindigd aan het einde van het competitieseizoen of het evenement georganiseerd door BS.    8.2. In geval van schending van enige bepaling van deze voorwaarden kan BS het contract met de Deelnemer van rechtswege en zonder verdere formaliteiten beëindigen, zonder terugbetaling, met de mogelijkheid de toegang tot de evenementen van de Deelnemer, het Platform en de inhoud daarvan in te trekken, en van de Deelnemer een gepaste schadevergoeding te eisen voor de schade die hij ten gevolge van deze schending heeft geleden.   8.3. Onder voorbehoud van artikel 8.2 kan BS automatisch en zonder verdere formaliteiten het contract met de Deelnemer beëindigen en hem de toegang tot een evenement ontzeggen zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen indien hij/zij wordt geacht of gerapporteerd voor zijn/haar gebrek aan fair play, zijn/haar agressiviteit of enige andere problematische houding.     Artikel 9 – Beeldrechten    9.1. Binnen het kader van de door BS georganiseerde evenementen geeft de Deelnemer BS toestemming om hem alleen of met andere personen te filmen of te fotograferen voor intern gebruik of voor reclame- of informatiedoeleinden, en in het bijzonder in het kader van de promotie van de activiteiten van BS.     Aldus heeft BS het recht deze beelden te publiceren en te gebruiken op haar Site en op elke andere drager, inclusief in haar presentatie brochures of op de pagina’s die BS op de sociale media heeft geopend   9.2. Deze toestemming wordt slechts gegeven onder voorbehoud van gemotiveerd verzet van de deelnemer tegen de verspreiding van een bepaalde foto. Het gebruik en de verspreiding van de foto van de Deelnemer door BS mag geen afbreuk doen aan zijn reputatie of zijn privé-leven.   Artikel 10 – Intellectuele Eigendom    10.1. Alle intellectuele elementen die ter beschikking van de Koper worden gesteld (syllabus, slides, computerprogramma’s, enz.) en alle elementen van de site www.companyleagues.be (tekstuele inhoud, artikels, bestanden, iconografische voorstellingen, illustraties of originele afbeeldingen, foto’s, handleidingen, video’s, schema’s, lay-outs, enz.) worden beschermd door de wetten op het auteursrecht en blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper.   Geen enkele persoon is gerechtigd de hierboven vermelde elementen, ongeacht hun aard (grafische, tekstuele, audiovisuele, geluids- of software-inhoud), te reproduceren, te exploiteren, te her verspreiden of te gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk.    10.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvat de overeengekomen prijs geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten op welke grond dan ook.   Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vorderingen   11.1. Algemeen 11.1.1. In het algemeen is BS slechts gebonden door een middelenverbintenis, tenzij in de algemene verkoopvoorwaarden anders is bepaald. Bovendien is BS alleen aansprakelijk voor haar bedrog en haar grove nalatigheid.   11.1.2. In geval van niet-nakoming van haar verplichtingen kan BS niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-nakoming te wijten is aan een handeling van een derde bij de overeenkomst, of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.    11.1.3. In geen geval zullen de directeurs, functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers of mandatarissen van BS aansprakelijk zijn voor enige claim of schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de Site, de betalende of gratis diensten, de publieke informatie of de interpretatie van het huidige contract.   11.2. Sports Ongevallen 11.2.1. BS heeft een extra-contractuele burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor “sportongevallen” die alle BS-activiteiten dekt. In geval van een ongeval is de Deelnemer verplicht de door BS vastgestelde procedure te volgen. Deze procedure is beschikbaar op het Virtueel Platform en geeft nauwkeurig aan hoe de ziektekosten al dan niet gedekt zijn.    11.2.2. De Deelnemer erkent dat BS niet aansprakelijk is voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde diensten of als gevolg van een sportongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens een door BS georganiseerde activiteit, zoals verlies van omzet of cliënteel, verhoging van de algemene kosten, imago overlies, enz.   11.3. Computersysteem 11.3.1. In het proces van online verkoop kan BS nooit aansprakelijk gesteld worden voor storingen van de internet service provider of de host van de site, noch voor schade die voortvloeit uit risico’s verbonden aan het gebruik van het internet, zoals verlies van gegevens, hacking, computervirussen, onderbrekingen van de dienstverlening, of andere problemen die onvrijwillig zijn of buiten de controle van BS vallen.   11.3.2. BS behoudt zich het recht voor de toegang tot de Site en de inhoud en diensten ervan op ieder moment te onderbreken om de Site te onderhouden of bij te werken, zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding aan de Deelnemer.   Artikel 12 – Overmacht    12.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort totdat de overmacht ophoudt te bestaan of worden zij beperkt tot wat, gelet op de overmacht, mogelijk is.    12.2. Onder overmacht wordt verstaan: Elke niet te voorziene en onvermijdelijke gebeurtenis buiten de wil van de partijen die een onoverkomelijke hindernis vormt voor de nakoming van de verplichtingen van de partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verboden in verband met een gezondheidscrisis, gebrek aan elektriciteit of aardgas (in voldoende mate aanwezig), storingen in het net, beslissingen van de eigenaar of de exploitant van het gebouw die de bezetting van de locatie en/of de organisatie van het evenement van de CL aanzienlijk bemoeilijken en/of onmogelijk maken, en alle andere gevallen of situaties die de bezetting van de locatie en/of de organisatie van het evenement CL aanzienlijk bemoeilijken en/of onmogelijk maken, enz.   12.3. In geval van overmacht heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van betaalde bedragen noch op enigerlei schadevergoeding van BS.   Artikel 13 – Wijziging van plaats, datum of volledige of gedeeltelijke annulering   13.1. Onverminderd voornoemd artikel 12 kan BS, indien omstandigheden buiten haar redelijke controle het onmogelijk maken de aangekondigde evenementen of een deel ervan op de geplande plaats en tijd te organiseren, het evenement annuleren, geheel of gedeeltelijk verplaatsen, de datum wijzigen of de duur inkorten.    De Deelnemer erkent hierbij dat hij/zij geen recht heeft op enige terugbetaling, compensatie of vergoeding onder deze omstandigheden.   13.2. Indien BS om welke reden dan ook besluit bepaalde evenementen niet te organiseren, maar er is geen sprake van overmacht, zal aan de deelnemer slechts de terugbetaling van reeds gedane betalingen verschuldigd zijn, met dien verstande dat de deelnemers geen recht hebben op enige schadevergoeding (voor eventuele schade of anderszins).    Artikel 14 – Bescherming van persoonsgegevens    De bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemer is het voorwerp van een afzonderlijke Privacybeleid dat beschikbaar is op de Site.   Artikel 15 – Autonomie van bepalingen    De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van enige andere bepaling. Het feit dat de Verkoper zich niet beroept op een bepaling van deze voorwaarden kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een verzaking om zich op een later tijdstip op een dergelijke bepaling te beroepen.   Artikel 16 – Toepasselijk recht en jurisdictie    16.1. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.   16.2. Elk geschil dat voortvloeit of zal voortvloeien uit deze overeenkomst en dat niet in der minne kan worden opgelost, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

Cycling League

3 classiques pour rouler toute l’année

Samengevat:

relay race

Une course relais sur circuit fermé

Steun een goede deal naar keuze
#SCOREBEYOND

Durant les classiques cyclistes, 0,2€ par kilomètres parcourus seront reversés au projet social de votre choix.

Proposer le projet de votre choix

Thanks !

We've received your request and will be in touch in the next 24 hours.

The Company Leagues team